SHOP-in-SHOP algemene voorwaarden

Wat:

Het “SHOP-in-SHOP-concept” wordt ingericht door ARTE di LOCO, Kromstraat 21, 2430 Eindhout (Hoofdzetel), verder genoemd als ‘de organisatie’ of ‘de organisator’ en heeft als doel een gevarieerd aanbod (locale) handelaars, (web)winkels, sprekers, creatievelingen en ontwerpers samen te brengen die met hun activiteiten aanleunen bij het aanbod van ARTE di LOCO.

Waar:

In de winkelruimte van ARTE di LOCO, Smissestraat 4, 2430 Vorst (LAAKDAL)
Openingsuren winkel (onder voorbehoud):
maandag:    op afspraak    14u – 18u    18u – 20u
dinsdag:        10u – 12u    14u – 18u    op afspraak
woensdag:    10u – 12u    14u – 18u    op afspraak
donderdag:    op afspraak    op afspraak    op afspraak
vrijdag:        10u – 12u    14u – 18u    op afspraak
zaterdag:    10u – 12u    14u – 16u
zondag:        gesloten

Brengen goederen:

Tijdens de openingsuren van de winkel (of op afspraak) vóór aanvang huurmaand

Halen goederen:

Tijdens de openingsuren van de winkel (of op afspraak) ná einde huurmaand

Standplicht:

Wanneer je instapt in het concept start je met een contract van 3 maanden, daarna is het maandelijks opzegbaar. Deze periode is nodig om de aangeboden goederen te laten ontdekken door de klanten, maar ook om sociale media en de mond-aan-mond reclame zijn werk te laten doen.

Goederen aanbieden:

Je kan enkel die artikelen aanbieden waar je als deelnemer ook eigenaar van bent. De artikelen dienen qua formaat te passen in de door jou aangevraagde winkelruimte.
Als deelnemer ben je verplicht je aanbod in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het verkopen van ongepaste artikelen is niet toegestaan. De organisator behoudt het recht om te beslissen over de ongepastheid van de artikelen en deze te verwijderen uit de winkel en/of webshop. Ongepaste artikelen kunnen onder ander zijn: namaak, kopieën, gevaarlijk materiaal, gestolen of onrechtmatige verkregen goedern, …

Workshops aanbieden:

Creatieve workshops, lezeingen waar jij als aanbieder in actief bent. De workshops dienen te passen in de beschikbare ruimte. De organisatie heeft ten allertijde het recht om bepaalde workshops te verbieden. De workshops moeten in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. Tijdens de workshop mag de deelnemer de vooraf afgesproken ruimte gebruiken inclusief tafels en stoelen. Koffie, thee en water is aanwezig en mag gratis gebruikt worden, de organisatie vraagt enkel om een vrije bijdrage (door de deelnemers). Achterf dient natuurlijk wel de ruimte proper en in oorspronkelijke staat terug achtergelaten te worden. Elk misbruik kan door de organisator tot een stopzetting van samenwerking leiden. Goede afspraken meken immers goede vrienden ;-)

Financieel:

Alle betalingen dienen te gebeuren in euro via het rekeningnummer BE02 7350 5693 4540 op naam van ARTE di LOCO.
1. Het totaalbedrag dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het factuur betaald te worden. Dit houdt ook in dat zodra er betaald is de producten verzekerd zijn voor brand en diefstal. Niet betaald wilt dan ook zeggen dat de producten niet in de winkel of in de webshop verkocht zullen worden.
2. Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet is vereffend, is de organisator genoodzaakt andere deelnemers te aanvaarden en de deelname van de aanbieder te annuleren.
3. De deelname is bevestigd als de betaling in orde is, niet betalaen kan leiden tot een uitsluiting voor het SHOP-in-SHOPd-concept en bijkomende kosten.
4. Bij niet betaling vóór aanvang SHOPmaand/workshopdag kan de verkoop/workshop geweigerd worden en zal er een kostprijs van 150 euro in rekening gebracht worden ter dekking van de kosten van herinrichting van gereserveerde (work)shopoppervlakte.
5. Eventuele betwistingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden meegdeeld. Uitsluitend de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing

BETALEN: je dient de vaste prijs per maand in funcite van de gekozen huurformule vooruit te betalen.
FACTUUR wordt door de organisator opgemaakt rond de 20ste van de maand

UITBETALEN: de organisator ontvangt de gelden van de verkochte goederen. Deze betalingen worden circa 16 dagen gereserveerd in functie van het herroepingsrecht van de klant.
FACTUUR wordt door ons opgemaakt rond de 4de van de maand
verkoopwaarde goederen (incl. BTW) – (5% commissie + BTW) – (verzendkosten + BTW) = uitbetaling naar aanbieder

De kleine lettertjes:

1. Wettelijke controles: Zorg dat ALLE artikelen duidelijk zichtbaar geprijsd zijn. De deelnemer verbindt zich ertoe zich te houden aan alle van kracht zijnde wetgevingen omtrent verkoop, afprijzing, en andere. De deelnmeer is aansprakelijk voor alle verplichtingen inzake auteursrechten. De organisator is niet aansprakelijk voor de overtredingen terzake.
2. Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen en/of directe of indirecte schade van welke aard dan ook die ontstaat door deelname aan het SHOP-in-SHOP concept. Alsook indien er bij overmacht het SHOP-in-SHOP concept niet zou kunnen doorgaan, kan er geen schadevergoeding geëist worden aan de organisatoren.
3. Publiciteit: de deelnemingsprijzen bevatten een door de organisator te bepalen aandeel voor het voeren van publiciteit rond het SHOP-in-SHOP-concept. Het betreft collectieve publiciteit volgens de omvang, frequentie en in de media vrij door de organisator te bepalen. De organisator beheert de facebookpagina ARTE di LOCO, op deze pagina worden de activiteiten van de organisatie en de deelnemende handelaars aangekondigd. Het is ten strengste verboden om zelf via facebook een pagina, een groep of evenement aan te maken met betrekking tot de organisatie! Uiteraard is de deelnemer vrij om via zijn persoonlijke pagina of bedrijfspagina promotie te voeren, meer nog, het is voor zowel de organisator als voor de deelnemer het fijnst als er veel mensen op de hoogte zijn, dus … delen maar ;-)
3. Opzegging contract: Opzeggen kan ten alle tijden mits een opzegtermijn te respecteren van minstens 14 kalenderdagen voor de start van de volgende contractperiode (elk contract start op de eerste van de maand en loopt tot het einde van de maand)