Wedstrijdreglement adventskalender 2015

 

Artikel 1
Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de “adventskalender 2015” wedstrijd, georganiseerd door ARTE di LOCO, Kromstraat 21, 2430 Eindhout (hierna ook vermeld als de organisator) op haar website www.artediloco.be en facebookpagina www.facebook.com/artediloco en www.facebook.com/atelierdiloco
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Artikel 2
Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België en Nederland.
Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. ARTE di LOCO houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door ARTE di LOCO opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
Men kan alleen via de Facebookpagina’s van ARTE di LOCO www.facebook.com/artediloco en www.facebook.com/atelierdiloco en het online invulformulier deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen, op volgende manier:

Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met e-mailadres, naam, voornaam en adres. De registratiepagina moet volledig ingevuld worden;

  • De persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, voornaam en geboortejaar) waarmee een deelnemer aan de wedstrijd deelneemt, moet correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij inlogt als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk blijkt dat inloggegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op een andere wijze fraude pleegt of poogt te plegen, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Deze persoon wordt eveneens uitgesloten voor verdere deelneming aan de wedstrijd;
  • De deelnemer die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten uit de wedstrijd;
  • Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 1 x per wedstrijd meespelen. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd.

ARTE di LOCO houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.
De wedstrijd loopt over 24 dagen. Elke persoon kan slechts 1 x per dag deelnemen aan de wedstrijd en dit 24 dagen lang. Je kan dus elke dag weer kans maken op een prijs.

Artikel 3
Elke deelnemer aan de wedstrijd moet antwoorden op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag en moet alle gevraagde gegevens op het online deelnemingsformulier volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs.

Artikel 4
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
In geen enkel geval kan ARTE di LOCO aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse, indirecte, gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van andere sites die eraan gelinkt zijn, meer bepaald elk financieel of commercieel nadeel, het verlies van programma’s of gegevens in uw informaticasysteem, of andere, zelfs als ARTE di LOCO kennis heeft van het feit, dat dergelijke schade zou kunnen opduiken. ARTE di LOCO kan noch door uzelf noch door derden aansprakelijk gesteld worden voor enige wijziging, schorsing, onderbreking of opzegging van uw toegang tot de site.

Artikel 5
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 6
Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. ARTE di LOCO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Artikel 7
De winnaar wordt bepaald tussen diegenen die de wedstrijdvraag juist beantwoord hebben en op basis van een correcte of zo goed mogelijke benadering van het juiste antwoord op de schiftingsvraag, waarbij het kleinste verschil met het correcte antwoord de doorslag geeft.
Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord of de beste benadering doorstuurde. Het tijdstip waarop het ingevulde antwoordformulier in onze systemen gelogd werd, is doorslaggevend
De vragen en oplossingen, en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kan ARTE di LOCO alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 13 van dit reglement.
De lijst van winnaars kan geen voorwerp zijn van betwisting.

Artikel 8
De deelnemers hebben bij registratie hun e-mailadres. Alle winnaars worden persoonlijk op hun opgegeven e-mail gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs.

Artikel 9
De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon/het gezin woonachtig op dit adres.

Artikel 10
De prijs zal niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs.
De prijs is BTW inbegrepen.
De prijzen die binnen overeengekomen tijdspanne, volgend op het verwittigen van de winnaars, zoals aangegeven in artikel 9, niet afgehaald werden komen te vervallen. Er zal nadien geen enkele vordering meer onderzocht worden.
ARTE di LOCO is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijs. Indien een prijs verstuurd wordt, kan ARTE di LOCO noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.
Indien gewenst kan de prijs ook verzonden worden naar de winnaar. De winnaar staat dan in voor de verzendkosten.

Artikel 11
Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. De namen van de winnaars worden desgevallend vermeld op de website www.artediloco.be en facebookpagina www.facebook.com/artediloco en www.facebook.com/atelierdiloco

Artikel 12
ARTE di LOCO garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
Door het invoeren van uw persoonsgegevens verklaart u dat de over uzelf verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. U erkent en aanvaardt dat uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zullen worden voor de opvolging in het kader van de wedstrijd ‘adventskalender 2015’.
U hebt het recht om, in overeenstemming met de Privacywet, kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos verbetering of verwijdering te vragen van alle gegevens die u betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. U kunt deze rechten uitoefenen door uw vraag hiertoe te sturen naar info[a]artediloco.be met een duidelijke verwijzing naar de ‘adventskalender 2015’ actie.

Artikel 13
ARTE di LOCO oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door ARTE di LOCO toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website www.artediloco.be en facebookpagina www.facebook.com/artediloco (photography & design) en www.facebook.com/atelierdiloco (creatief atelier). In geen geval kan ARTE di LOCO aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.
Ondanks alle voorzorgen die ARTE di LOCO aan de dag legt bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, enzomeer). Dergelijke fouten binden ARTE di LOCO niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Artikel 14
Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Turnhout.

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

Menu